FaceBook alkawtharfoundation
สถิติผู้เข้าชม
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
35805

alkawthar 006

วิสัยทัศน์

 

"เป็นองค์กรที่ยึดมั่นตามหลักปติบัติของศาสนามุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ดกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงให้กับการดำรงชีวิตตามแนวทางของอิสลาม"

พันธกิจ

  1.  ศึกษา ค้นหาปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนทั้งด้านสามัญและด้านศาสนาควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
  2. จัดสร้างโรงเรียน หอพักเด็กกำพร้า
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามศาสนบัญญัติ อาทิ การทำกุรบั่นกองทุนซะกาต  การบรรยายศาสนธรรม การเผยแพร่เอกสารการเรียนรู้เรื่องศาสนาและข้อมูลอื่นๆ
  4. การส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา  เพื่อสร้างความสมานฉันท์

 

 

 

 

     ได้รับรางวัล มูลนิธิดีเด่นระดับจังหวัด

kawthar03kawthar02

 

     มูลนิธิอัลกาษัร มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

     ส่งผลให้ได้รับรางวัล มูลนิธิดีเด่นระดับจังหวัด

 

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries